Conference paper Open Access

Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo

Tripković, Ana; Radinović, Mihailo; Porčić, Marko; Stefanović, Sofija


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "srp", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Serbian"
 }, 
 "description": "<p>Tokom iskopavanja naselja Vin\u010da-Belo Brdo od 1908. do 1934. na\u0111eno je vi&scaron;e od 1000 predmeta figuralne plastike iz vremena vin\u010danske kulture. Figurine su do danas bile predmet vi&scaron;e stilsko-tipolo&scaron;kih studija, a uobi\u010dajeno su tuma\u010dene kao predmeti kulta i umetnosti ili kao predstave bo\u017eanstva plodnosti. Na&scaron;e istra\u017eivanje figuralne plastike sa lokaliteta Belo Brdo u Vin\u010di sprovedeno je u okviru projekta BIRTH (Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC) koji ispituje demografske promene u periodu mezolit-neolit.Ukoliko sledimo &scaron;iroko prihva\u0107enu ideju da su neolitske populacije Balkana prolazile kroz demografsku tranziciju koja uklju\u010duje uve\u0107anje stope ra\u0111anja i rast populacije, pretpostavka je da su biolo&scaron;ki procesi kao ra\u0111anje i trudno\u0107a mo\u017eda reflektovani i u materijalnoj kulturi, pre svega na figuralnoj plastici. Neolitske figurine su svakako najpogodnije sredstvo za prikazivanje promena na ljudskom telu i na&scaron;a namera je da testiramo da li su kori&scaron;\u0107ene za ikonografsko predstavljanje jednog biolo&scaron;kog procesa-trudno\u0107e. Analizirane su 874 antropomorfne figurine iz Arheolo&scaron;ke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu, pri \u010demu smo bele\u017eili prisustvo primarnih i sekundarnih polnih karakteristika, odnosno telesne atribute povezane sa trudno\u0107om, kao &scaron;to su nagla&scaron;en stomak, izgled pupka i oblik tela. Rezultati na&scaron;e komparativne analize trebalo bi da poka\u017eu da li su navedeni fizi\u010dki atributi vezani za trudno\u0107u, na pojavnom nivou, prikazani na figurinama i, ako jesu, kolika je njihova u\u010destalost u uzorku.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Tripkovi\u0107, Ana"
  }, 
  {
   "affiliation": "Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-5313-5548", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Radinovi\u0107, Mihailo"
  }, 
  {
   "affiliation": "Department for archaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Por\u010di\u0107, Marko"
  }, 
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7434-8788", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Stefanovi\u0107, Sofija"
  }
 ], 
 "headline": "Telesnost i prikazi trudno\u0107e u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vin\u010da - Belo brdo", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2018-06-01", 
 "url": "https://zenodo.org/record/1286814", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1286814", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1286814", 
 "workFeatured": {
  "alternateName": "SAD", 
  "location": "Pan\u010devo, Serbia", 
  "@type": "Event", 
  "name": "XLI Skup\u0161tina i godi\u0161nji skup Srpskog arheolo\u0161kog dru\u0161tva"
 }, 
 "name": "Telesnost i prikazi trudno\u0107e u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vin\u010da - Belo brdo"
}
86
116
views
downloads
All versions This version
Views 8686
Downloads 116116
Data volume 161.0 MB161.0 MB
Unique views 7878
Unique downloads 111111

Share

Cite as