Conference paper Open Access

Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo

Tripković, Ana; Radinović, Mihailo; Porčić, Marko; Stefanović, Sofija


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/e46180a1-71fb-42f2-8bf9-eb1e7d05a962/SAD_program_2018_Pancevo%20FINAL%20%281%29.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:6c5f9dcc11db22db017d7cdeaf2c3186", 
   "bucket": "e46180a1-71fb-42f2-8bf9-eb1e7d05a962", 
   "key": "SAD_program_2018_Pancevo FINAL (1).pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 1387803
  }
 ], 
 "owners": [
  46507
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.1286814", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 111.0, 
  "unique_views": 78.0, 
  "views": 86.0, 
  "version_views": 86.0, 
  "unique_downloads": 111.0, 
  "version_unique_views": 78.0, 
  "volume": 160985148.0, 
  "version_downloads": 116.0, 
  "downloads": 116.0, 
  "version_volume": 160985148.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1286814", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1286813", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/e46180a1-71fb-42f2-8bf9-eb1e7d05a962", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1286813.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/1286814", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/1286814", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1286814.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/1286814"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.1286813", 
 "created": "2018-06-11T10:34:10.905100+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T17:30:44.260617+00:00", 
 "conceptrecid": "1286813", 
 "revision": 8, 
 "id": 1286814, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.1286814", 
  "description": "<p>Tokom iskopavanja naselja Vin\u010da-Belo Brdo od 1908. do 1934. na\u0111eno je vi&scaron;e od 1000 predmeta figuralne plastike iz vremena vin\u010danske kulture. Figurine su do danas bile predmet vi&scaron;e stilsko-tipolo&scaron;kih studija, a uobi\u010dajeno su tuma\u010dene kao predmeti kulta i umetnosti ili kao predstave bo\u017eanstva plodnosti. Na&scaron;e istra\u017eivanje figuralne plastike sa lokaliteta Belo Brdo u Vin\u010di sprovedeno je u okviru projekta BIRTH (Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC) koji ispituje demografske promene u periodu mezolit-neolit.Ukoliko sledimo &scaron;iroko prihva\u0107enu ideju da su neolitske populacije Balkana prolazile kroz demografsku tranziciju koja uklju\u010duje uve\u0107anje stope ra\u0111anja i rast populacije, pretpostavka je da su biolo&scaron;ki procesi kao ra\u0111anje i trudno\u0107a mo\u017eda reflektovani i u materijalnoj kulturi, pre svega na figuralnoj plastici. Neolitske figurine su svakako najpogodnije sredstvo za prikazivanje promena na ljudskom telu i na&scaron;a namera je da testiramo da li su kori&scaron;\u0107ene za ikonografsko predstavljanje jednog biolo&scaron;kog procesa-trudno\u0107e. Analizirane su 874 antropomorfne figurine iz Arheolo&scaron;ke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu, pri \u010demu smo bele\u017eili prisustvo primarnih i sekundarnih polnih karakteristika, odnosno telesne atribute povezane sa trudno\u0107om, kao &scaron;to su nagla&scaron;en stomak, izgled pupka i oblik tela. Rezultati na&scaron;e komparativne analize trebalo bi da poka\u017eu da li su navedeni fizi\u010dki atributi vezani za trudno\u0107u, na pojavnom nivou, prikazani na figurinama i, ako jesu, kolika je njihova u\u010destalost u uzorku.</p>", 
  "language": "srp", 
  "title": "Telesnost i prikazi trudno\u0107e u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vin\u010da - Belo brdo", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1286813"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1286814"
     }
    }
   ]
  }, 
  "grants": [
   {
    "code": "640557", 
    "links": {
     "self": "https://zenodo.org/api/grants/10.13039/501100000780::640557"
    }, 
    "title": "Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 \u2013 5000 BC", 
    "acronym": "BIRTH", 
    "program": "H2020", 
    "funder": {
     "doi": "10.13039/501100000780", 
     "acronyms": [], 
     "name": "European Commission", 
     "links": {
      "self": "https://zenodo.org/api/funders/10.13039/501100000780"
     }
    }
   }
  ], 
  "communities": [
   {
    "id": "biosense_institute"
   }
  ], 
  "publication_date": "2018-06-01", 
  "creators": [
   {
    "name": "Tripkovi\u0107, Ana"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-5313-5548", 
    "affiliation": "Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
    "name": "Radinovi\u0107, Mihailo"
   }, 
   {
    "affiliation": "Department for archaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
    "name": "Por\u010di\u0107, Marko"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-7434-8788", 
    "affiliation": "BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade", 
    "name": "Stefanovi\u0107, Sofija"
   }
  ], 
  "meeting": {
   "acronym": "SAD", 
   "dates": "31.05-02.06.2018.", 
   "session": "XX godina novih istra\u017eivanja Vin\u010de - Belo brdo", 
   "place": "Pan\u010devo, Serbia", 
   "title": "XLI Skup\u0161tina i godi\u0161nji skup Srpskog arheolo\u0161kog dru\u0161tva"
  }, 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "type": "publication", 
   "title": "Conference paper"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.1286813", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
86
116
views
downloads
All versions This version
Views 8686
Downloads 116116
Data volume 161.0 MB161.0 MB
Unique views 7878
Unique downloads 111111

Share

Cite as