Conference paper Open Access

Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo

Tripković, Ana; Radinović, Mihailo; Porčić, Marko; Stefanović, Sofija


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.1286814">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.1286814</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1286814"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Tripković, Ana</foaf:name>
    <foaf:givenName>Ana</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Tripković</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-5313-5548">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-5313-5548</dct:identifier>
    <foaf:name>Radinović, Mihailo</foaf:name>
    <foaf:givenName>Mihailo</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Radinović</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Porčić, Marko</foaf:name>
    <foaf:givenName>Marko</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Porčić</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Department for archaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-7434-8788">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-7434-8788</dct:identifier>
    <foaf:name>Stefanović, Sofija</foaf:name>
    <foaf:givenName>Sofija</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Stefanović</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>BioSense Institute, University of Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/640557/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-06-01</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SR"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/1286814"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1286814</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1286813"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/biosense_institute"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Tokom iskopavanja naselja Vinča-Belo Brdo od 1908. do 1934. nađeno je vi&amp;scaron;e od 1000 predmeta figuralne plastike iz vremena vinčanske kulture. Figurine su do danas bile predmet vi&amp;scaron;e stilsko-tipolo&amp;scaron;kih studija, a uobičajeno su tumačene kao predmeti kulta i umetnosti ili kao predstave božanstva plodnosti. Na&amp;scaron;e istraživanje figuralne plastike sa lokaliteta Belo Brdo u Vinči sprovedeno je u okviru projekta BIRTH (Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC) koji ispituje demografske promene u periodu mezolit-neolit.Ukoliko sledimo &amp;scaron;iroko prihvaćenu ideju da su neolitske populacije Balkana prolazile kroz demografsku tranziciju koja uključuje uvećanje stope rađanja i rast populacije, pretpostavka je da su biolo&amp;scaron;ki procesi kao rađanje i trudnoća možda reflektovani i u materijalnoj kulturi, pre svega na figuralnoj plastici. Neolitske figurine su svakako najpogodnije sredstvo za prikazivanje promena na ljudskom telu i na&amp;scaron;a namera je da testiramo da li su kori&amp;scaron;ćene za ikonografsko predstavljanje jednog biolo&amp;scaron;kog procesa-trudnoće. Analizirane su 874 antropomorfne figurine iz Arheolo&amp;scaron;ke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu, pri čemu smo beležili prisustvo primarnih i sekundarnih polnih karakteristika, odnosno telesne atribute povezane sa trudnoćom, kao &amp;scaron;to su nagla&amp;scaron;en stomak, izgled pupka i oblik tela. Rezultati na&amp;scaron;e komparativne analize trebalo bi da pokažu da li su navedeni fizički atributi vezani za trudnoću, na pojavnom nivou, prikazani na figurinama i, ako jesu, kolika je njihova učestalost u uzorku.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1286814"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.1286814</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>1387803</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/1286814/files/SAD_program_2018_Pancevo FINAL (1).pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/640557/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">640557</dct:identifier>
  <dct:title>Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
86
116
views
downloads
All versions This version
Views 8686
Downloads 116116
Data volume 161.0 MB161.0 MB
Unique views 7878
Unique downloads 111111

Share

Cite as