Conference paper Open Access

Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo

Tripković, Ana; Radinović, Mihailo; Porčić, Marko; Stefanović, Sofija


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.1286814", 
 "language": "srp", 
 "title": "Telesnost i prikazi trudno\u0107e u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vin\u010da - Belo brdo", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2018, 
    6, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Tokom iskopavanja naselja Vin\u010da-Belo Brdo od 1908. do 1934. na\u0111eno je vi&scaron;e od 1000 predmeta figuralne plastike iz vremena vin\u010danske kulture. Figurine su do danas bile predmet vi&scaron;e stilsko-tipolo&scaron;kih studija, a uobi\u010dajeno su tuma\u010dene kao predmeti kulta i umetnosti ili kao predstave bo\u017eanstva plodnosti. Na&scaron;e istra\u017eivanje figuralne plastike sa lokaliteta Belo Brdo u Vin\u010di sprovedeno je u okviru projekta BIRTH (Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 BC) koji ispituje demografske promene u periodu mezolit-neolit.Ukoliko sledimo &scaron;iroko prihva\u0107enu ideju da su neolitske populacije Balkana prolazile kroz demografsku tranziciju koja uklju\u010duje uve\u0107anje stope ra\u0111anja i rast populacije, pretpostavka je da su biolo&scaron;ki procesi kao ra\u0111anje i trudno\u0107a mo\u017eda reflektovani i u materijalnoj kulturi, pre svega na figuralnoj plastici. Neolitske figurine su svakako najpogodnije sredstvo za prikazivanje promena na ljudskom telu i na&scaron;a namera je da testiramo da li su kori&scaron;\u0107ene za ikonografsko predstavljanje jednog biolo&scaron;kog procesa-trudno\u0107e. Analizirane su 874 antropomorfne figurine iz Arheolo&scaron;ke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu, pri \u010demu smo bele\u017eili prisustvo primarnih i sekundarnih polnih karakteristika, odnosno telesne atribute povezane sa trudno\u0107om, kao &scaron;to su nagla&scaron;en stomak, izgled pupka i oblik tela. Rezultati na&scaron;e komparativne analize trebalo bi da poka\u017eu da li su navedeni fizi\u010dki atributi vezani za trudno\u0107u, na pojavnom nivou, prikazani na figurinama i, ako jesu, kolika je njihova u\u010destalost u uzorku.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Tripkovi\u0107, Ana"
  }, 
  {
   "family": "Radinovi\u0107, Mihailo"
  }, 
  {
   "family": "Por\u010di\u0107, Marko"
  }, 
  {
   "family": "Stefanovi\u0107, Sofija"
  }
 ], 
 "id": "1286814", 
 "event-place": "Pan\u010devo, Serbia", 
 "type": "paper-conference", 
 "event": "XLI Skup\u0161tina i godi\u0161nji skup Srpskog arheolo\u0161kog dru\u0161tva (SAD)"
}
86
116
views
downloads
All versions This version
Views 8686
Downloads 116116
Data volume 161.0 MB161.0 MB
Unique views 7878
Unique downloads 111111

Share

Cite as