Software Open Access

qianqianzhu/mutation_testing_literature_survey_metadata: fourth release

Qianqian Zhu


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.1220970", 
 "title": "qianqianzhu/mutation_testing_literature_survey_metadata: fourth release", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2018, 
    4, 
    19
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Updates:</p>\n<ul>\n<li>add 20 new articles</li>\n<li>fix summary of mutation operators</li>\n</ul>", 
 "author": [
  {
   "family": "Qianqian Zhu"
  }
 ], 
 "version": "4.0", 
 "type": "article", 
 "id": "1220970"
}
64
7
views
downloads
All versions This version
Views 6437
Downloads 73
Data volume 476.5 kB247.4 kB
Unique views 5936
Unique downloads 63

Share

Cite as