Journal article Open Access

SHREC 2018 – Protein Shape Retrieval

Langenfeld, Florent; Axenopoulos, Apostolos; Chatzitofis, Anargyros; Craciun, Daniela; Daras, Petros; Du, Bowen; Giachetti, Andrea; Lai, Yu-kun; Li, Haisheng; Li, Yingbin; Masoumi, Majid; Peng, Yuxu; Rosin, Paul; Sirugue, Jeremy; Sun, Li; Thermos, Spyridon; Toews, Matthew; Wei, Yang; Wu, Yujuan; Zhai, Yujia; Zhao, Tianyu; Zheng, Yanping; Montes, Matthieu


BibTeX Export

@article{langenfeld_florent_2018_1220376,
  author       = {Langenfeld, Florent and
                  Axenopoulos, Apostolos and
                  Chatzitofis, Anargyros and
                  Craciun, Daniela and
                  Daras, Petros and
                  Du, Bowen and
                  Giachetti, Andrea and
                  Lai, Yu-kun and
                  Li, Haisheng and
                  Li, Yingbin and
                  Masoumi, Majid and
                  Peng, Yuxu and
                  Rosin, Paul and
                  Sirugue, Jeremy and
                  Sun, Li and
                  Thermos, Spyridon and
                  Toews, Matthew and
                  Wei, Yang and
                  Wu, Yujuan and
                  Zhai, Yujia and
                  Zhao, Tianyu and
                  Zheng, Yanping and
                  Montes, Matthieu},
  title        = {SHREC 2018 – Protein Shape Retrieval},
  journal      = {{Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval 
                   (2018)}},
  year         = 2018,
  pages        = {53-61},
  month        = apr,
  doi          = {10.2312/3dor.20181053},
  url          = {https://doi.org/10.2312/3dor.20181053}
}
147
137
views
downloads
Views 147
Downloads 137
Data volume 436.2 MB
Unique views 134
Unique downloads 134

Share

Cite as