Presentation Open Access

Lov, stočarstvo i simbolički značaj životinja na Golokutu: nove analize arheozoološkog materijala

Živaljević, Ivana; Dimitrijević, Vesna; Radmanović, Darko; Stefanović, Sofija

Domestikacija životinja i promene koje su time usledile smatraju se jednim od ključnih ‘neolitskih’ inovacija, zajedno sa pripitomljavanjem biljaka, pojavom grnčarije i artefakata od glačanog kamena, kao i novim oblicima društvene organizacije i ideologije. Ovi procesi, međutim, nisu bili ujednačeni, niti su neizostavno pratili jedni druge. Rad se osvrće na eksploataciju životinja na ranoneolitskom lokalitetu Golokut-Vizić na zapadnim obodima Fruške gore. Faunistički uzorak sa ovog lokaliteta ukazuje da su se njegovi stanovnici, osim uzgajanja domaćeg govečeta, ovce, koze i svinje, bavili i lovom na divlje goveče, jelena, srnu i divlju svinju i sakupljanjem školjki i puževa. I divlje i domaće životinje bile su zastupljene jedinkama različitih uzrasta, što bi ukazivalo da su se lov, tj. klanje domaćih životinja odvijali tokom različitih sezona. Katkada su ostaci životinja bili ‘ritualno’ deponovani, kakav je slučaj sa lobanjom divljeg govečeta pohranjenom u grobu žene u zgrčenom položaju. Pored toga, preliminarna arheozoološka analiza ukazala je i na različit sastav faune u kontekstima jama, što bi se takođe potencijalno moglo dovesti u vezu sa određenim obrascima strukturalnog deponovanja. Osim diskusije o udelu lova i stočarstva u kontekstu ranoneolitskog naselja na Golokutu, različitim sezonama ljudskih aktivnosti i tretmanu životinjskih ostataka, ovo istraživanje otvara mogućnosti za dobijanje podataka o dužini dojenja kod domaćih životinja putem analiza stabilnih izotopa, a time i bolje sagledavanje ljudskog uticaja na životinjsku biologiju u cilju eksploatacije mleka.

Files (468.3 kB)
Name Size
Lov_stocarstvo_i_simbolicki_znacaj_zivot.pdf
md5:5fe2eb92756592c327e513dd9f5c4820
468.3 kB Download
40
10
views
downloads
All versions This version
Views 4040
Downloads 1010
Data volume 4.7 MB4.7 MB
Unique views 3838
Unique downloads 88

Share

Cite as