There is a newer version of this record available.

Journal article Open Access

Education of the child with epilepsy as the element of its wellness' improvement

Dubelt, Joanna; Cybula-Misiurek, Małgorzata; Czerwińska Pawluk, Iwona; Chrościńska–Krawczyk, Magdalena; Zukow, Walery


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1204733</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Dubelt, Joanna</creatorName>
   <givenName>Joanna</givenName>
   <familyName>Dubelt</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Cybula-Misiurek, Małgorzata</creatorName>
   <givenName>Małgorzata</givenName>
   <familyName>Cybula-Misiurek</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Czerwińska Pawluk, Iwona</creatorName>
   <givenName>Iwona</givenName>
   <familyName>Czerwińska Pawluk</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Chrościńska–Krawczyk, Magdalena</creatorName>
   <givenName>Magdalena</givenName>
   <familyName>Chrościńska–Krawczyk</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Zukow, Walery</creatorName>
   <givenName>Walery</givenName>
   <familyName>Zukow</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Education of the child with epilepsy as the element of its wellness' improvement</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-03-21</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1204733</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1204732</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dubelt Joanna, Cybula-Misiurek Małgorzata, Czerwińska Pawluk Iwona, Chrościńska&amp;ndash;Krawczyk Magdalena, Zukow Walery. Education of the child with epilepsy as the element of its wellness&amp;rsquo; improvement. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(3):369-381. eISNN 2391-8306. DOI &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1204733"&gt;http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1204733&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5373"&gt;http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5373&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part b item 1223 (26/01/2017).&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1223 Journal of Education, Health and Sport eissn 2391-8306 7&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;copy; The Authors 2018;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;provided the original author (s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non commercial license&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;(Http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Received: 01.03.2018. Revised: 10.03.2018. Accepted: 21.03.2018.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Education of the child with epilepsy as the element of its wellness&amp;rsquo; improvement&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Edukacja dziecka z padaczką jako element poprawy jego dobrostanu&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Joanna Dubelt (1), Małgorzata Cybula-Misiurek (2), Iwona Czerwińska Pawluk (3), Magdalena Chrościńska&amp;ndash;Krawczyk (4), Walery Zukow (5)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. K. Mitosek-Szewczyk&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. K. Mitosek&amp;ndash;Szewczyk&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wydział Nauk o Zdrowiu,&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Klinika Neurologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. K. Mitosek -Szewczyk&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turystyki, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. Department of Pediatric Neurology, Medical University in Lublin.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Head of the Teaching Department: Professor Mitosek-Szewczyk K., MD, Ph.D.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Department of Pediatric Neurology, University Children&amp;#39;s Hospital in Lublin.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Head of the Teaching Department: Professor Mitosek-Szewczyk K., MD, Ph.D.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3. Laboratory of lung function tests, University Children&amp;#39;s Hospital in Lublin&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Faculty of Health Sciences, School of Radom in Radom&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;4. Department of Neurology, Medical University of Lublin&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Head of the Department: prof. dr. n. med. K. Mitosek -Szewczyk&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;5. Department of Spatial Planning and Tourism, Department of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University in Torun&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Słowa kluczowe: padaczka, dziecko, tryb życia, edukacja, dobrostan&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Key words: epilepsy, child, lifestyle, education, wellness&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Streszczenie&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Padaczka jest najczęstszą chorobą układu nerwowego, jej etiologia jest wieloczynnikowa. Największe ryzyko zachorowania obserwuje się u dzieci w pierwszej dekadzie życia. Rozpoznanie padaczki oraz związane z nią problemy, dotyczą nie tylko dziecka, ale całej jego rodziny. Ważne jest podjęcie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych i edukacyjnych, kt&amp;oacute;re zapewnią chorym bezpieczeństwo i pozwolą im na w miarę normalne życie.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Epilepsy is the most common disease of the nervous system. Its etiology is multifactorial. The greatest risk for the occurrence of this disease is observed in children in the first decade of their life. The diagnosis of epilepsy and problems related to it affect not only the child but the whole family. It is important to take comprehensive measures of prevention and education to ensure patient safety and allow them to lead a normal life.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
64
33
views
downloads
All versions This version
Views 6456
Downloads 3330
Data volume 18.1 MB16.4 MB
Unique views 5449
Unique downloads 3230

Share

Cite as