There is a newer version of this record available.

Report Open Access

Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya

Cigarini, Anna; Vicens, Julián; Duch, Jordi; Sánchez, Angel; Perelló, Josep


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1183451</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Cigarini, Anna</creatorName>
   <givenName>Anna</givenName>
   <familyName>Cigarini</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9328-8589</nameIdentifier>
   <affiliation>Universitat de Barcelona</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Vicens, Julián</creatorName>
   <givenName>Julián</givenName>
   <familyName>Vicens</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0643-0469</nameIdentifier>
   <affiliation>Universitat Rovira i Virgili</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Duch, Jordi</creatorName>
   <givenName>Jordi</givenName>
   <familyName>Duch</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2639-6333</nameIdentifier>
   <affiliation>Universitat Rovira i Virgili</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Sánchez, Angel</creatorName>
   <givenName>Angel</givenName>
   <familyName>Sánchez</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-1874-2881</nameIdentifier>
   <affiliation>Universidad Carlos III de Madrid</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Perelló, Josep</creatorName>
   <givenName>Josep</givenName>
   <familyName>Perelló</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8533-6539</nameIdentifier>
   <affiliation>Universitat de Barcelona</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Jocs X la Salut Mental: Resultats de la recerca amb Salut Mental Catalunya</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>citizen science</subject>
  <subject>care in community</subject>
  <subject>mental health care</subject>
  <subject>social dilemmas</subject>
  <subject>game theory</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-02-28</date>
 </dates>
 <language>ca</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1183451</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="Cites">10.5281/zenodo.1175627</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="Cites">10.1038/s41598-018-21900-1</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1183450</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Jocs X la Salut Mental &amp;eacute;s un projecte de ci&amp;egrave;ncia ciutadana que analitza les interaccions entre afectats, familiars i cuidadors de forma participada. Un seguit de sessions de treball han donat forma a una plataforma digital que permet jugar i plantejar un conjunt de dilemes socials a voluntaris de tota Catalunya. Hem estudiat plegats les interaccions socials all&amp;agrave; on es relacionen els diversos actors implicats en salut mental.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Els resultats de l&amp;rsquo;estudi es publiquen en format d&amp;rsquo;article de recerca cient&amp;iacute;fica en la revista d&amp;rsquo;acc&amp;eacute;s obert Scientific Reports:&amp;nbsp;&lt;br&gt;
Anna Cigarini, Juli&amp;aacute;n Vicens, Jordi Duch, S&amp;aacute;nchez, and Josep Perell&amp;oacute;, Quantitative account of social interactions in a mental health care ecosystem: cooperation, trust and collective action, Scientific Reports (2018),&amp;nbsp;&lt;br&gt;
doi 10.1038/s41598-018-21900-1.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Les dades estan anominitzades i obertes a Zenodo, amb doi 10.5281/zenodo.1175627 i amb llic&amp;egrave;ncia CC BY-SA-4.0.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tamb&amp;eacute; podeu veure un v&amp;iacute;deo resum a: xxxxx&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
375
193
views
downloads
All versions This version
Views 375263
Downloads 193129
Data volume 327.8 MB216.6 MB
Unique views 343249
Unique downloads 170118

Share

Cite as