Journal article Open Access

Wykluczenie zawodowe osób starszych w Polsce – próba oceny

Niewiadomska, Anna


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Czapiński, Janusz (2012), 'Pojęcie wykluczenia społecznego', w: Irena E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagno-za Społeczna 2011, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ss. 129-154.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">MpiPS.gov.pl, Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2013, online: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2013/ [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Faliszek, Krystyna (2008), 'Partycypacja i wykluczenie w społeczności lokalnej', w: Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego: modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kędziora, Karolina (2010), 'Wprowadzenie przez polskich przedsiębiorców systemów zarządzania wiekiem. Możliwości i braki', Analizy. Raporty. Ekspertyzy: 7, online: http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-710-zarzadzanie-wiekiem.pdf [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Krawczyk-Blicharska, Małgorzata, Przemysława, Nowak (2010), Poradnictwo społeczno-zawodowe formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w: Magdalena, Piorunek (red.), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 203-232.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Krzyżanowska, Łucja (2008), Dezaktywizacja osób w wieku około emerytalnym [załącznik 10a: Raport z wywiadów indywidualnych z pracodawcami], Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, online: http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Raporty/dezaktywizacja/zal.10a.pdf [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kubicki, Paweł (2011), Ubóstwo i wykluczenie osób starszych, Warszawa: EAPN Polska, online: http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Ubostwo-i-wykluczenie-oso%C5%82b-starszych.pdf [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Niewiadomska, Anna (2012), 'Ograniczenie przywilejów emerytalnych a aktywność zawodowa osób starszych w Polsce', Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 111, ss. 83-93.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Nyce, Steven A., Sylvester J. Schieber (2011), Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, przekł. Agata Kliber, Paweł Kliber, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Szacka, Barbara (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Szarfenberg, Ryszard (2010), Marginalizacja i wykluczenie społeczne- panorama językowo-teoretyczna, online: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/miws_panorama.pdf [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Szatur-Jaworska, Barbara (2006), 'Aktywność ekonomiczna człowieka starego', w: Barbara Szatur-Jaworska, Małgorzata Dzięgielewska, Piotr Błędowski, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza, ss. 141-160.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Szukalski, Piotr (2014), 'Zagrożenia dla aktywności osób starszych na rynku pracy w Polsce', w: Piotr Szukalski, Barbara Szatur-Jaworska (red.), Aktywne starzenie się przeciwdziałanie barierom, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 11-28.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tabin, Marek, red. (2005), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120164821.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1171159</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">280059</subfield>
  <subfield code="z">md5:0c9f731efc1d279d68cb8541afe2317e</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1171159/files/8 Niewiadomska.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-02-24</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1171159</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">154-164</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">Facta Ficta Journal of Theory, Narrative &amp; Media</subfield>
  <subfield code="v">1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Uniwersytet Zielonogórski</subfield>
  <subfield code="a">Niewiadomska, Anna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Wykluczenie zawodowe osób starszych w Polsce – próba oceny</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;The position of the elderly in the labor market has changed in the last decade, which resulted not only from the cyclical changes in employment, but also from the solutions in the system of social benefits. The analysis of the indicators describing the level of economic activity of the elderly who are still of working age, undercovers an incomplete use of their professional potential. What is more, the elderly experience professional exclusion as expressed in the inability or impossibility of full and effective participation in the labor market more often than the younger generations. Anna Niewiadowska&amp;rsquo;s article &lt;em&gt;Professional Exclusion of the Elderly- An Attempt At Its Assessment&lt;/em&gt; attempts to identify the main causes and the scale of occupational exclusion of elder people&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171158</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171159</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
90
298
views
downloads
All versions This version
Views 9090
Downloads 298298
Data volume 83.5 MB83.5 MB
Unique views 8787
Unique downloads 287287

Share

Cite as