Journal article Open Access

Wykluczenie zawodowe osób starszych w Polsce – próba oceny

Niewiadomska, Anna


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171159">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.1171159</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171159"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Niewiadomska, Anna</foaf:name>
    <foaf:givenName>Anna</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Niewiadomska</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Uniwersytet Zielonogórski</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Wykluczenie zawodowe osób starszych w Polsce – próba oceny</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-02-24</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/1171159"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1171159</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171158"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;The position of the elderly in the labor market has changed in the last decade, which resulted not only from the cyclical changes in employment, but also from the solutions in the system of social benefits. The analysis of the indicators describing the level of economic activity of the elderly who are still of working age, undercovers an incomplete use of their professional potential. What is more, the elderly experience professional exclusion as expressed in the inability or impossibility of full and effective participation in the labor market more often than the younger generations. Anna Niewiadowska&amp;rsquo;s article &lt;em&gt;Professional Exclusion of the Elderly- An Attempt At Its Assessment&lt;/em&gt; attempts to identify the main causes and the scale of occupational exclusion of elder people&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>{"references": ["Czapi\u0144ski, Janusz (2012), 'Poj\u0119cie wykluczenia spo\u0142ecznego', w: Irena E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie spo\u0142eczne w kontek\u015bcie percepcji Polak\u00f3w. Diagno-za Spo\u0142eczna 2011, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej, ss. 129-154.", "MpiPS.gov.pl, Osoby powy\u017cej 50 roku \u017cycia na rynku pracy w 2013, online: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2013/ [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Faliszek, Krystyna (2008), 'Partycypacja i wykluczenie w spo\u0142eczno\u015bci lokalnej', w: Kazimiera W\u00f3dz, Sabina Pawlas-Czy\u017c (red.), Praca socjalna wobec nowych obszar\u00f3w wykluczenia spo\u0142ecznego: modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toru\u0144: Wydawnictwo Edukacyjne \"Akapit\".", "K\u0119dziora, Karolina (2010), 'Wprowadzenie przez polskich przedsi\u0119biorc\u00f3w system\u00f3w zarz\u0105dzania wiekiem. Mo\u017cliwo\u015bci i braki', Analizy. Raporty. Ekspertyzy: 7, online: http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-710-zarzadzanie-wiekiem.pdf [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Krawczyk-Blicharska, Ma\u0142gorzata, Przemys\u0142awa, Nowak (2010), Poradnictwo spo\u0142eczno-zawodowe form\u0105 przeciwdzia\u0142ania wykluczeniu spo\u0142ecznemu, w: Magdalena, Piorunek (red.), Pomoc \u2013 wsparcie spo\u0142eczne \u2013 poradnictwo. Od teorii do praktyki, Toru\u0144: Wydawnictwo Adam Marsza\u0142ek, ss. 203-232.", "Krzy\u017canowska, \u0141ucja (2008), Dezaktywizacja os\u00f3b w wieku oko\u0142o emerytalnym [za\u0142\u0105cznik 10a: Raport z wywiad\u00f3w indywidualnych z pracodawcami], Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej, online: http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Raporty/dezaktywizacja/zal.10a.pdf [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Kubicki, Pawe\u0142 (2011), Ub\u00f3stwo i wykluczenie os\u00f3b starszych, Warszawa: EAPN Polska, online: http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Ubostwo-i-wykluczenie-oso%C5%82b-starszych.pdf [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Niewiadomska, Anna (2012), 'Ograniczenie przywilej\u00f3w emerytalnych a aktywno\u015b\u0107 zawodowa os\u00f3b starszych w Polsce', Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 111, ss. 83-93.", "Nyce, Steven A., Sylvester J. Schieber (2011), Ekonomiczne konsekwencje starzenia si\u0119 spo\u0142ecze\u0144stw, przek\u0142. Agata Kliber, Pawe\u0142 Kliber, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.", "Szacka, Barbara (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.", "Szarfenberg, Ryszard (2010), Marginalizacja i wykluczenie spo\u0142eczne- panorama j\u0119zykowo-teoretyczna, online: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/miws_panorama.pdf [dost\u0119p: 10.09.2017].", "Szatur-Jaworska, Barbara (2006), 'Aktywno\u015b\u0107 ekonomiczna cz\u0142owieka starego', w: Barbara Szatur-Jaworska, Ma\u0142gorzata Dzi\u0119gielewska, Piotr B\u0142\u0119dowski, Podstawy gerontologii spo\u0142ecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza, ss. 141-160.", "Szukalski, Piotr (2014), 'Zagro\u017cenia dla aktywno\u015bci os\u00f3b starszych na rynku pracy w Polsce', w: Piotr Szukalski, Barbara Szatur-Jaworska (red.), Aktywne starzenie si\u0119 przeciwdzia\u0142anie barierom, \u0141\u00f3d\u017a: Wydawnictwo Uniwersytetu \u0141\u00f3dzkiego, ss. 11-28.", "Tabin, Marek, red. (2005), S\u0142ownik socjologii i nauk spo\u0142ecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN"]}</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171159"/>
    <dcat:byteSize>280059</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/1171159/files/8 Niewiadomska.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
90
295
views
downloads
All versions This version
Views 9090
Downloads 295295
Data volume 82.6 MB82.6 MB
Unique views 8787
Unique downloads 284284

Share

Cite as