Journal article Open Access

"Ten demoniczny Bosch". W czterechsetną rocznicę śmierci malarza

Olkusz, Ksenia; Olkusz, Wiesław


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1171148</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Olkusz, Ksenia</creatorName>
   <givenName>Ksenia</givenName>
   <familyName>Olkusz</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6620-4300</nameIdentifier>
   <affiliation>Facta Ficta Research Centre</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Olkusz, Wiesław</creatorName>
   <givenName>Wiesław</givenName>
   <familyName>Olkusz</familyName>
   <affiliation>Uniwersytet Opolski</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>"Ten demoniczny Bosch". W czterechsetną rocznicę śmierci malarza</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-02-12</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1171148</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1171147</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;The article &lt;em&gt;&amp;bdquo;This Demonic Bosch&amp;rdquo;. In Four-Hundredth Anniversary of Painter&amp;rsquo;s Death &lt;/em&gt;by Ksenia Olkusz and Wiesław Olkusz concerns the reception of Hieronymus Bosch in contemporary popular literature. Bosch inspirations are traced in Michael Connelly&amp;rsquo;s or Jeffrey Lindsay&amp;rsquo;s crime fiction, as well as in fantasy genre, represen&amp;shy;ted here by Polish writer Jarosław Grzędowicz. Many writers exhibit interests in Bosch&amp;rsquo;s biography which, in turn, becomes interwoven in their storytelling. These tendencies come not only from the long-observed liaisons between literature and visual arts, but are also a&amp;nbsp;consequence of the increasing popularity of mysterious works of art following Dan Brown&amp;rsquo;s bestselling novel &lt;em&gt;The Da Vinci Code&lt;/em&gt;. In at least a&amp;nbsp;decade after the premiere of Brown&amp;rsquo;s work, many subsequent books has already proved to be clearly inspired by his concept. This type of novel requires to recall paintings we do not know much about or biographies of painters that are still incomplete or lack precise account of their lives. Accordingly, the oeuvre of Hieronymus Bosch&amp;mdash;an enigmatic figure and author of disturbing artworks alike&amp;mdash;is presented as a&amp;nbsp;prodigious source of story ideas.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Aguirre, Manuel (2002), 'Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej', przek\u0142. Agnieszka Izdebska, w: Grzegorz Gazda, Agnieszka Izdebska, Jaros\u0142aw P\u0142uciennik (red.), Wok\u00f3\u0142 gotycyzm\u00f3w: wyobra\u017ania, groza, okrucie\u0144stwo, Krak\u00f3w: Universitas, ss. 15-32.", "A\u0142patow, Michai\u0142 (1977), Historia sztuki, przek\u0142. Maria Kurecka, t. III, Warszawa: Arkady.", "Bajda, Justyna (2003), Poezja a sztuki pi\u0119kne: o \u015bwiadomo\u015bci estetycznej i wyobra\u017ani plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Warszawa: Wydawnictwo DiG.", "Balbus, Stanis\u0142aw, Andrzej Hejmej, Jakub Nied\u017awied\u017a (2005), Intersemiotyczno\u015b\u0107. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), Krak\u00f3w: Universitas.", "Bellinger, Gerhard J. (2003), 'Yggdrassil', w: Gerhard J. Bellinger, Leksykon mitologii. Mity lud\u00f3w i narod\u00f3w \u015bwiata, przek\u0142. Janina Szyma\u0144ska-Kumaniecka, Warszawa: Muza, s. 426.", "Bobrowska, Barbara (2004), 'Enklawy quasi-ikoniczne w powie\u015bci Boles\u0142awa Prusa Dusze w niewoli', w: Barbara Bobrowska, Stanis\u0142aw Fita, Jakub A. Malik (red.), Literatura i sztuka drugiej po\u0142owy XIX wieku. \u015bwiatopogl\u0105dy \u2013 postawy \u2013 tradycje, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 45-84.", "Bobrowska, Barbara, Stanis\u0142aw Fita, Jakub A. Malik (2004), Literatura i sztuka drugiej po\u0142owy XIX wieku. \u015awiatopogl\u0105dy \u2013 postawy \u2013 tradycje, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.", "Boczkowska, Anna (1974), Hieronim Bosch, Warszawa: Arkady; Berlin: Henschelverlag.", "Bosing, Walter (2005), Hieronim Bosch ok. 1450-1516. Mi\u0119dzy niebem a piek\u0142em, przek\u0142. Ewa Wanat, Warszawa: Edipresse, Taschen.", "Brown, Dan (2004), Kod Leonarda da Vinci, przek\u0142. Krzysztof Mazurek, Warszawa: Wydawnictwo Albatros.", "Brzezi\u0144ska, Anna (2005), Wody g\u0142\u0119bokie jak niebo, Warszawa: Agencja Wydawnicza RUNA.", "Carroll, No\u00ebl (2004), Filozofia horroru albo paradoksy uczu\u0107, przek\u0142. Miros\u0142aw Przylipiak, Gda\u0144sk: S\u0142owo/obraz terytoria.", "Cie\u015blak, Robert (2006), Poezja wobec kryzysu w\u0142adzy wzroku: studia o s\u0142owie, obrazie i percepcji, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci\u0144skiego.", "Cie\u015blikowska, Teresa (2005), W kr\u0119gu genologii, intertekstualno\u015bci, teorii sugestii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.", "Connelly, Michael (1995), Czarne echo, przek\u0142. Bogumi\u0142a Nawrot, Marcin \u0141akomski, Warszawa: Amber.", "Connelly, Michael (2000), Schody Anio\u0142\u00f3w, przek\u0142. Jaros\u0142aw Cie\u015bla, Warszawa: Pr\u00f3szy\u0144ski i S-ka.", "Connelly, Michael (2007), Echo Park, przek\u0142. \u0141ukasz Praski, Warszawa: Pr\u00f3szy\u0144ski i S-ka.", "Connelly, Michael (2008), Punkt widokowy, przek\u0142. \u0141ukasz Praski, Warszawa: Pr\u00f3szy\u0144ski i S-ka.", "Connelly, Michael (2009), O\u0142owiany wyrok, przek\u0142. \u0141ukasz Praski, Warszawa: Pr\u00f3szy\u0144ski i S-ka.", "Connelly, Michael (2012), Ciemno\u015b\u0107 mroczniejsza ni\u017c noc, przek\u0142. Ewa Horodyska, Warszawa: Pr\u00f3szy\u0144ski i S-ka.", "Connelly, Michael (2013A), Kana\u0142, przek\u0142. Wojciech M. Pr\u00f3chniewicz, Warszawa: Pr\u00f3szy\u0144ski i S-ka.", "Connelly, Michael (2013B), Muzyka z kufra, przek\u0142. \u0141ukasz Praski, Warszawa: Pr\u00f3szy\u0144ski i S-ka.", "\u0106wik\u0142a, Pawe\u0142 (2010), 'Ogr\u00f3d rozkoszy ziemskich czyli problem Epifaniusza', Opcje: 2, ss. 52-61.", "Dempf, Peter (2005), Tajemnica Hieronima Boscha, przek\u0142. Anna Bender, Warszawa: Tw\u00f3j Styl.", "Devitini Dufour, Alessia (1998), Bosch. Mi\u0119dzy rzeczywisto\u015bci\u0105 a \u015bwiatem wizji, przek\u0142. Anna Wieczorek-Niebielska, Warszawa: Przedsi\u0119biorstwo Wydawnicze \"Rzeczpospolita\" S. A.", "D\u0119bski, Eugeniusz, Jaros\u0142aw Grz\u0119dowicz, Maciej Jurewicz (2004), Demony, Lublin: Fabryka S\u0142\u00f3w.", "Dziadek, Adam (2004), Obrazy i wiersze: z zagadnie\u0144 interferencji sztuk w polskiej poezji wsp\u00f3\u0142czesnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu \u015al\u0105skiego.", "Fraenger, Wilhelm (2010), Hieronim Bosch, przek\u0142. Barbara Ostrowska, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.", "Genaille, Robert (1976), Sztuka flamandzka i belgijska, przek\u0142. Halina Andrzejewska, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.", "Gombrich, Ernst Hans Josef (2009), O sztuce, przek\u0142. Monika Doli\u0144ska, Irena Kossowska, Dorota Stefa\u0144ska-Szewczuk, Agnieszka Kuczy\u0144ska, Pozna\u0144: Dom Wydawniczy REBIS.", "G\u00f3rski, Konrad (1973), 'Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia', w: Ewa Miodo\u0144ska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Stylistyka polska. Wyb\u00f3r tekst\u00f3w, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.", "Grodecka, Aneta (2009), Wiersze o obrazach. Studium z dziej\u00f3w ekfrazy, Pozna\u0144: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.", "Grz\u0119dowicz, Jaros\u0142aw (2003), Ksi\u0119ga jesiennych demon\u00f3w, Lublin: Fabryka S\u0142\u00f3w.", "Grz\u0119dowicz, Jaros\u0142aw (2005), Pan Lodowego Ogrodu, t. I, Lublin: Fabryka S\u0142\u00f3w.", "Grz\u0119dowicz, Jaros\u0142aw (2007), Pan Lodowego Ogrodu, t. II, Lublin: Fabryka S\u0142\u00f3w.", "Handke, Ryszard (1994), 'Fantastyka wobec transcendencji', w: Anna Martuszewska (red.), Fantastyka, fantastyczno\u015b\u0107, fantazmaty, Gda\u0144sk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gda\u0144skiego.", "Heck, Dorota (2008), Interakcje sztuk: literatura, malarstwo, ekfraza. Studia i szkice, Wroc\u0142aw: Wydawnictwo GAJT.", "Huizinga, Johan (1988), Jesie\u0144 \u015bredniowiecza, przek\u0142. Tadeusz Brzostowski, Warszawa 1998.", "Hutnikiewicz, Artur (1958), Tw\u00f3rczo\u015b\u0107 literacka Stefana Grabi\u0144skiego (1887-1936), Toru\u0144: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.", "Hutnikiewicz, Artur (1980), 'Stefan Grabi\u0144ski i jego dziwna opowie\u015b\u0107', w: Stefan Grabi\u0144ski, Nowele, Krak\u00f3w: Wydawnictwo Literackie.", "Jahn, Johannes (1974), Galeria Prado, przek\u0142. Egbert W. Skowron, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.", "Janos, V\u00e9gh (1979), Malarstwo niderlandzkie XV wieku, przek\u0142. Maria Augustynowicz-Kert\u00e9sz, Warszawa: WAiF.", "Jastrz\u0119bski, Jerzy (2006), 'Pornografia i literatura erotyczna', w: Tadeusz \u017babski (red.), S\u0142ownik literatury popularnej, Wroc\u0142aw: Towarzystwo Przyjaci\u00f3\u0142 Polonistyki Wroc\u0142awskiej, s. 445.", "J\u00e9go, Yves, Denis, L\u00e9p\u00e9e (2007), Tajemnica Boscha, przek\u0142. Krystyna Kowalczyk, Warszawa: Wydawnictwo Albatros.", "Kluckert, Ehrenfried (2007), 'Malowid\u0142o gotyckie. Malarstwo tablicowe, \u015bcienne i ksi\u0105\u017ckowe', w: Rolf Toman (red.), Gotyk. Architektura \u2013 rze\u017aba \u2013 malarstwo, przek\u0142. Agna Baranowa, [bm]: H.F. Ullmann.", "Kolbuszewski, Jacek (2006), 'Powie\u015b\u0107 dziennikarska', w: Tadeusz \u017babski (red.), S\u0142ownik literatury popularnej, Wroc\u0142aw: Towarzystwo Przyjaci\u00f3\u0142 Polonistyki Wroc\u0142awskiej, ss. 450-452.", "Lindsay, Jeff (2006), Dekalog dobrego Dextera, przek\u0142. Rados\u0142aw Januszewski, Warszawa: Amber.", "Martuszewska, Anna (1975), 'List, pami\u0119tnik i dziennik w strukturze powie\u015bci pozytywistycznej', Teksty: 4 (22), ss. 129-147.", "Martuszewska, Anna (2006), 'Powie\u015b\u0107 kryminalna', w: Tadeusz \u017babski (red.), S\u0142ownik literatury popularnej, Wroc\u0142aw: Towarzystwo Przyjaci\u00f3\u0142 Polonistyki Wroc\u0142awskiej, s. 467.", "Markowski, Micha\u0142 Pawe\u0142 (1999a), 'Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z do\u0142\u0105czeniem kr\u00f3tkiego komentarza', Pami\u0119tnik Literacki: 2 , ss. 229-236.", "Markowski, Micha\u0142 Pawe\u0142 (1999b), Pragnienie obecno\u015bci. Filozofia reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gda\u0144sk: S\u0142owo/obraz terytoria.", "Oko\u0144, Wincenty (1992), 'Ilustracja literacka', w: Alina Brodzka, Miros\u0142awa Puchalska, Ma\u0142gorzata Semczuk, Anna Sobolewska, Ewa Szary-Matywiecka (red.), S\u0142ownik literatury polskiej XX wieku, Wroc\u0142aw: Ossolineum, s. 417.", "Olkusz, Ksenia (2017), Materializm kontra ezoteryka: drugie pokolenie pozytywist\u00f3w wobec \"spraw nie z tego \u015bwiata\", Krak\u00f3w: O\u015brodek Badawczy Facta Ficta.", "Piekarski, Edward (1990), Biblia w malarstwie, Warszawa: Penta.", "P\u0142onka-Syroka, Bo\u017cena, Marek, Szymczak (2010), S\u0142abo\u015b\u0107 i si\u0142a. Spo\u0142eczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, Wroc\u0142aw: Oficyna Wydawnicza Arboretum; Wydawnictwo Akademii Medycznej.", "Popowski, Remigiusz (2004), 'Staro\u017cytny przewodnik po neapolita\u0144skiej pinakotece', w: Filostat Starszy, Obrazy, przek\u0142. Remigiusz Popowski, Warszawa: Pr\u00f3szy\u0144ski i S-ka.", "Poprz\u0119cka, Maria (2003), Twarz\u0105 w twarz z obrazem. Materia\u0142y Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyk\u00f3w Sztuki, Niebor\u00f3w (24-26 pa\u017adziernika 2002), Warszawa: SHS.", "Praz, Mario (1981), Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk pi\u0119knych, przek\u0142. Wojciech Jekiel, Warszawa: Pa\u0144stwowy Instytut Wydawniczy.", "Preston, Douglas (2010), Mistyfikacja, przek\u0142. Robert P. Lipski, Warszawa: Burda Publishing Polska.", "Preston, Douglas, Lincoln, Child (2012), Kult, przek\u0142. Danuta G\u00f3rska, Warszawa: Wydawnictwo Albatros.", "Pustowaruk, Marek (2009), Od Tolkiena do Pratchetta. Potencja\u0142 rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Wroc\u0142aw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.", "Rembert, Virginia Pitts (2006), Hieronim Bosch, przek\u0142. Maria Zawadzka, Warszawa: Firma Ksi\u0119garska Jacek i Krzysztof Olesiejuk.", "Romein,, Jan, Anna Romein (1973), Tw\u00f3rcy kultury holenderskiej, przek\u0142. Jerzy Hummel, Joanna Kajetanowicz, Anna M. Komornicka, Warszawa: Pa\u0144stwowy Instytut Wydawniczy.", "Ruszar, J\u00f3zef Maria (2006), Zmys\u0142 wzroku, zmys\u0142 sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materia\u0142y z Warsztat\u00f3w Herbertowskich (jesie\u0144 2005), t. I, II, Lublin: Wydawnictwo Gaudium.", "Skwara, Marek, Seweryna Wys\u0142ouch (2006), Ut pictura poesis, Gda\u0144sk: S\u0142owo/obraz terytoria.", "Stanaszek-Bryc, Kinga (2012), 'O powstawaniu gatunk\u00f3w, czyli o genologii literatury fantasy i science fiction', w: Anna Gemra, Halina Kubicka (red.), Zwi\u0105zki i rozwi\u0105zki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, Wroc\u0142aw: Uniwersytet Wroc\u0142awski, Towarzystwo Przyjaci\u00f3\u0142 Polonistyki Wroc\u0142awskiej.", "Stawowy, Renata (2004), \"Gdzie jestem ja sama\": o poezji Anny \u015awirszczy\u0144skiej, Krak\u00f3w: Universitas.", "Tr\u0119bicki, Grzegorz (2007), Fantasy. Ewolucja gatunku, Krak\u00f3w: Universitas.", "Wys\u0142ouch, Seweryna (1977), 'Anatomia widma', Teksty: 2, ss. 135-157.", "Wys\u0142ouch, Seweryna (2001), Literatura i semiotyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.", "Vries, Theun de (1973), Diabelskie poczwary czyli Rzecz o \u017cywocie i dzie\u0142ach Melchiora Hinthama, przek\u0142. Wanda Kragen, Krak\u00f3w: Wydawnictwo Literackie"]}</description>
 </descriptions>
</resource>
145
626
views
downloads
All versions This version
Views 145145
Downloads 626626
Data volume 432.3 MB432.3 MB
Unique views 138138
Unique downloads 604604

Share

Cite as