Journal article Open Access

Meksyk nawiedzony przez historię ("Las paredes hablan" Carmen Boullosy)

Gryglaszewska. Anna


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ainsa, Fernando (1991), 'La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana', Cuadernos Americanos: 28, ss.13-31.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boullosa, Carmen (2017), 'Sobre la autora', Carmen Boullosa. Escritora mexicana, online: http://boullosa.webfactional.com/esp/sobre-la-autora/ [dostęp: 10.09.2017]</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boullosa, Carmen (1997), Cielos de la Tierra, México: Alfaguara, S.A.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boullosa, Carmen (1994), Duerme, Madrid: Santillana, S.A.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boullosa, Carmen (2009), El complot de los Románticos, Madrid: Ediciones Siruela.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boullosa, Carmen (2010), Las paredes hablan, Madrid: Ediciones Siruela.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boullosa, Carmen (1991), Llanto. Novelas imposibles, México: Ediciones Era.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Boullosa, Carmen (2012), Texas, México: Santillana Ediciones Generales.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Derrida, Jacques (2016), Widma Marksa, przekł. Tomasz Załuski, Warszawa: PWN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Derwich, Karol (2014), W krainie pierzastego węża: historia Meksyku od podboju do czasów współczesnych, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Dobrzycki, Wiesław (1986), Myśl polityczna rewolucji meksykańskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Domańska, Ewa (2008), 'A Conversation with Hayden White', Rethinking History: 1(12), ss. 3-21,</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Domańska, Ewa, 'A conversation with Hayden White', online: http://www.staff. .amu.edu.pl/%7Eewa/Domanska,%20A%20Conversation%20with%20Hayden%20White.pdf [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Domańska, Ewa (2009), 'Hayden White: An Academic Teacher', w: Frank Ankersmit, Ewa Domańska, Hans Kellne (red.), Re – Figuring Hayden White, Stanford: Stanford University Press, ss. 332-347.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Domańska, Ewa (2010), 'Hayden White: szkoła buntu', Tygodnik Powszechny, online: https://www.tygodnikpowszechny.pl/hayden-white-szkola-buntu-145144 [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Domańska, Ewa (2010a), 'Wokół Metahistorii', w: White, Hayden, Poetyka pisarstwa historycznego, red. i przekł. Ewa Domańska, Marek Wilczyński, Kraków: Universitas, ss. 7-31.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Eliade, Mircea (1998), Aspekty mitu, przekł. Piotr Mrówczyński, Warszawa: Wydawnictwo KR.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Eliade, Mircea (1997), Sacrum, mit, historia: wybór esejów, przekł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Grad, Mieczysław (1979), Szkice meksykańskie, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Gonzáles, Luis (1986), 'Okres kształtujący', w: D. Cosío Villegas i in., Krótka historia Meksyku, przekł. Stefania Szczurkowa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 96-143.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hirsh, Marianne (2010), 'Żałoba i postpamięć', w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hutcheon, Linda (1997), 'Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii', przekł. Janusz Margański, w: Ryszard Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński, ss. 378-398.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Hutcheon, Linda (2002),'Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym', przekł. Krystyna Górska, w: Michał Głowiński (red.), Ironia, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, ss.165-190.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jastrzębska, Adriana Sara (2013), Jak przyszłość ukształtowała przeszłość. Metapowieść historiograficzna w Ameryce Łacińskiej, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Jastrzębska, Adriana Sara (2008), 'Rola kronikarza i kroniki w kształtowania powieściowej rzeczywistości w hispanoamerykańskiej metapowieści historiograficznej', Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis: 3, ss. 73-86.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Kowalska, Małgorzata (1997), 'Mała opowieść tłumacza', w: Jean-François Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przekł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Warszawa: Fundacja Aletheia, ss. 5-17.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">León-Portilla, Miguel (1976), Dawni Meksykanie, przekł. Maria Sten, Kraków: Wydawnictwo Literackie.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Lyotard, Jean-François (1997), Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przekł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Warszawa: Fundacja Aletheia.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Łebkowska, Anna (2001), Między teoriami a fikcją literacką, Kraków: Universitas.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Murillo, Celeste (2014), 'Dolores Jiménez y Muro: ¿quién es esa chica?', La Izquierda Diario, online: http://www.laizquierdadiario.com/Dolores-Jimenez-y-Muro-quien-es-esa-chica [dostęp: 10.09.2017].</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Sławiński, Janusz (1976), 'Narracja', w: Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński (red.) Słownik terminów literackich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 258.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Pluta, Nina (2010), 'Siostra Juana Inés de la Cruz – "feniks amerykański"', w: Ewa Łukaszyk, Nina Pluta, Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 72-78.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">de Sahagún, Bernardino (2007), Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii, przekł. Kamila Baraniecka, Marta Leszczyńska, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Tuñon de Lara Manuel, Julio Valderón Baruque, Antonio Domínguez Ortiz (2012), Historia Hiszpanii, przekł. Szymon Jędrusiak, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">White, Hayden (2010), Poetyka pisarstwa historycznego, przekł. Ewa Domańska, Marek Wilczyński, Kraków: Universitas.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">White, Hayden (2014), 'Postmodernizm i historia', w: Hayden White Przeszłość praktyczna, przekł. Ewa Domańska, Kraków: Universitas, ss. 33-41.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Żuliński, Leszek (1996), Lekcje z Szymborską, Bochnia: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120170811.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1171137</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">336810</subfield>
  <subfield code="z">md5:5c2340bfdc60544a466771b2307c29c2</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1171137/files/2 Gryglaszewska.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-02-24</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1171137</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">18-35</subfield>
  <subfield code="n">1</subfield>
  <subfield code="p">Facta Ficta Journal of Theory, Narrative &amp; Media</subfield>
  <subfield code="v">1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Uniwersytet Śląski</subfield>
  <subfield code="a">Gryglaszewska. Anna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Meksyk nawiedzony przez historię ("Las paredes hablan" Carmen Boullosy)</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Anna Gryglaszewska in the article &lt;em&gt;Mexico haunted by history (&amp;ldquo;Las paredes hablan&amp;rdquo; by Carmen Boullosa)&lt;/em&gt; offers an analysis of historiographical meta-novel written by a&amp;nbsp;contemporary Latin American writer. Carmen Boullosa, using the theme of haunting of the present by the past, returns to some dramatic events in the history of her homeland which had a&amp;nbsp;huge impact on the lives of many generations of her compatriots. The beginning of the Mexican&amp;rsquo;s war for the independence from Spain and the bloody and full of victims revolution of 1910 are, without a&amp;nbsp;doubt, the facts that have shaped the Mexican identity. Boullosa, telling the story of an impossible love three times, reinterpretated of these events, making them an important background for the action of heroes of this novel. Gryglaszewska, analyzing the novel, argues that the myth, understood by Mircea Eliade as a&amp;nbsp;story rooted in the collective unconscious of humanity, serves as a&amp;nbsp;base for Boullosa&amp;rsquo;s fiction pivoted around the history of Mexico. According to the Aztec mythology, gods, so that the world could exist, demand human blood. This is the reason why the bloody history of the writer&amp;rsquo;s homeland is marked by the stigma of suffering.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171136</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1171137</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
66
143
views
downloads
All versions This version
Views 6666
Downloads 143143
Data volume 48.2 MB48.2 MB
Unique views 6161
Unique downloads 138138

Share

Cite as