Journal article Open Access

Meksyk nawiedzony przez historię ("Las paredes hablan" Carmen Boullosy)

Gryglaszewska. Anna


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/2e9e90e4-beef-4b7a-82ff-1a85051795b3/2%20Gryglaszewska.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:5c2340bfdc60544a466771b2307c29c2", 
   "bucket": "2e9e90e4-beef-4b7a-82ff-1a85051795b3", 
   "key": "2 Gryglaszewska.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 336810
  }
 ], 
 "owners": [
  42041
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.1171137", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 139.0, 
  "unique_views": 62.0, 
  "views": 67.0, 
  "version_views": 67.0, 
  "unique_downloads": 139.0, 
  "version_unique_views": 62.0, 
  "volume": 48500640.0, 
  "version_downloads": 144.0, 
  "downloads": 144.0, 
  "version_volume": 48500640.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1171137", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.1171136", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/2e9e90e4-beef-4b7a-82ff-1a85051795b3", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1171136.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/1171137", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/1171137", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.1171137.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/1171137"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.1171136", 
 "created": "2018-02-12T18:38:26.891194+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T17:08:11.486337+00:00", 
 "conceptrecid": "1171136", 
 "revision": 6, 
 "id": 1171137, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.1171137", 
  "description": "<p>Anna Gryglaszewska in the article <em>Mexico haunted by history (&ldquo;Las paredes hablan&rdquo; by Carmen Boullosa)</em> offers an analysis of historiographical meta-novel written by a&nbsp;contemporary Latin American writer. Carmen Boullosa, using the theme of haunting of the present by the past, returns to some dramatic events in the history of her homeland which had a&nbsp;huge impact on the lives of many generations of her compatriots. The beginning of the Mexican&rsquo;s war for the independence from Spain and the bloody and full of victims revolution of 1910 are, without a&nbsp;doubt, the facts that have shaped the Mexican identity. Boullosa, telling the story of an impossible love three times, reinterpretated of these events, making them an important background for the action of heroes of this novel. Gryglaszewska, analyzing the novel, argues that the myth, understood by Mircea Eliade as a&nbsp;story rooted in the collective unconscious of humanity, serves as a&nbsp;base for Boullosa&rsquo;s fiction pivoted around the history of Mexico. According to the Aztec mythology, gods, so that the world could exist, demand human blood. This is the reason why the bloody history of the writer&rsquo;s homeland is marked by the stigma of suffering.</p>", 
  "language": "pol", 
  "title": "Meksyk nawiedzony przez histori\u0119 (\"Las paredes hablan\" Carmen Boullosy)", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "journal": {
   "volume": "1", 
   "issue": "1", 
   "pages": "18-35", 
   "title": "Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1171136"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "1171137"
     }
    }
   ]
  }, 
  "references": [
   "Ainsa, Fernando (1991), 'La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana', Cuadernos Americanos: 28, ss.13-31.", 
   "Boullosa, Carmen (2017), 'Sobre la autora', Carmen Boullosa. Escritora mexicana, online: http://boullosa.webfactional.com/esp/sobre-la-autora/ [dost\u0119p: 10.09.2017]", 
   "Boullosa, Carmen (1997), Cielos de la Tierra, M\u00e9xico: Alfaguara, S.A.", 
   "Boullosa, Carmen (1994), Duerme, Madrid: Santillana, S.A.", 
   "Boullosa, Carmen (2009), El complot de los Rom\u00e1nticos, Madrid: Ediciones Siruela.", 
   "Boullosa, Carmen (2010), Las paredes hablan, Madrid: Ediciones Siruela.", 
   "Boullosa, Carmen (1991), Llanto. Novelas imposibles, M\u00e9xico: Ediciones Era.", 
   "Boullosa, Carmen (2012), Texas, M\u00e9xico: Santillana Ediciones Generales.", 
   "Derrida, Jacques (2016), Widma Marksa, przek\u0142. Tomasz Za\u0142uski, Warszawa: PWN.", 
   "Derwich, Karol (2014), W krainie pierzastego w\u0119\u017ca: historia Meksyku od podboju do czas\u00f3w wsp\u00f3\u0142czesnych, Krak\u00f3w: Towarzystwo Autor\u00f3w i Wydawc\u00f3w Prac Naukowych Universitas.", 
   "Dobrzycki, Wies\u0142aw (1986), My\u015bl polityczna rewolucji meksyka\u0144skiej, Warszawa: Pa\u0144stwowe Wydawnictwo Naukowe.", 
   "Doma\u0144ska, Ewa (2008), 'A Conversation with Hayden White', Rethinking History: 1(12), ss. 3-21,", 
   "Doma\u0144ska, Ewa, 'A conversation with Hayden White', online: http://www.staff. .amu.edu.pl/%7Eewa/Domanska,%20A%20Conversation%20with%20Hayden%20White.pdf [dost\u0119p: 10.09.2017].", 
   "Doma\u0144ska, Ewa (2009), 'Hayden White: An Academic Teacher', w: Frank Ankersmit, Ewa Doma\u0144ska, Hans Kellne (red.), Re \u2013 Figuring Hayden White, Stanford: Stanford University Press, ss. 332-347.", 
   "Doma\u0144ska, Ewa (2010), 'Hayden White: szko\u0142a buntu', Tygodnik Powszechny, online: https://www.tygodnikpowszechny.pl/hayden-white-szkola-buntu-145144 [dost\u0119p: 10.09.2017].", 
   "Doma\u0144ska, Ewa (2010a), 'Wok\u00f3\u0142 Metahistorii', w: White, Hayden, Poetyka pisarstwa historycznego, red. i przek\u0142. Ewa Doma\u0144ska, Marek Wilczy\u0144ski, Krak\u00f3w: Universitas, ss. 7-31.", 
   "Eliade, Mircea (1998), Aspekty mitu, przek\u0142. Piotr Mr\u00f3wczy\u0144ski, Warszawa: Wydawnictwo KR.", 
   "Eliade, Mircea (1997), Sacrum, mit, historia: wyb\u00f3r esej\u00f3w, przek\u0142. Anna Tatarkiewicz, Warszawa: Pa\u0144stwowy Instytut Wydawniczy.", 
   "Grad, Mieczys\u0142aw (1979), Szkice meksyka\u0144skie, Warszawa: Ludowa Sp\u00f3\u0142dzielnia Wydawnicza.", 
   "Gonz\u00e1les, Luis (1986), 'Okres kszta\u0142tuj\u0105cy', w: D. Cos\u00edo Villegas i in., Kr\u00f3tka historia Meksyku, przek\u0142. Stefania Szczurkowa, Warszawa: Pa\u0144stwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 96-143.", 
   "Hirsh, Marianne (2010), '\u017ba\u0142oba i postpami\u0119\u0107', w: Teoria wiedzy o przesz\u0142o\u015bci na tle wsp\u00f3\u0142czesnej humanistyki, red. Ewa Doma\u0144ska, Pozna\u0144: Wydawnictwo Pozna\u0144skie.", 
   "Hutcheon, Linda (1997), 'Historiograficzna metapowie\u015b\u0107: parodia i intertekstualno\u015b\u0107 historii', przek\u0142. Janusz Marga\u0144ski, w: Ryszard Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przek\u0142ad\u00f3w, Krak\u00f3w: Wydawnictwo Baran i Suszy\u0144ski, ss. 378-398.", 
   "Hutcheon, Linda (2002),'Ironia, satyra, parodia \u2013 o ironii w uj\u0119ciu pragmatycznym', przek\u0142. Krystyna G\u00f3rska, w: Micha\u0142 G\u0142owi\u0144ski (red.), Ironia, Gda\u0144sk: Wydawnictwo s\u0142owo/obraz/terytoria, ss.165-190.", 
   "Jastrz\u0119bska, Adriana Sara (2013), Jak przysz\u0142o\u015b\u0107 ukszta\u0142towa\u0142a przesz\u0142o\u015b\u0107. Metapowie\u015b\u0107 historiograficzna w Ameryce \u0141aci\u0144skiej, Bielsko-Bia\u0142a: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.", 
   "Jastrz\u0119bska, Adriana Sara (2008), 'Rola kronikarza i kroniki w kszta\u0142towania powie\u015bciowej rzeczywisto\u015bci w hispanoameryka\u0144skiej metapowie\u015bci historiograficznej', Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis: 3, ss. 73-86.", 
   "Kowalska, Ma\u0142gorzata (1997), 'Ma\u0142a opowie\u015b\u0107 t\u0142umacza', w: Jean-Fran\u00e7ois Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przek\u0142. Ma\u0142gorzata Kowalska, Jacek Migasi\u0144ski, Warszawa: Fundacja Aletheia, ss. 5-17.", 
   "Le\u00f3n-Portilla, Miguel (1976), Dawni Meksykanie, przek\u0142. Maria Sten, Krak\u00f3w: Wydawnictwo Literackie.", 
   "Lyotard, Jean-Fran\u00e7ois (1997), Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przek\u0142. Ma\u0142gorzata Kowalska, Jacek Migasi\u0144ski, Warszawa: Fundacja Aletheia.", 
   "\u0141ebkowska, Anna (2001), Mi\u0119dzy teoriami a fikcj\u0105 literack\u0105, Krak\u00f3w: Universitas.", 
   "Murillo, Celeste (2014), 'Dolores Jim\u00e9nez y Muro: \u00bfqui\u00e9n es esa chica?', La Izquierda Diario, online: http://www.laizquierdadiario.com/Dolores-Jimenez-y-Muro-quien-es-esa-chica [dost\u0119p: 10.09.2017].", 
   "S\u0142awi\u0144ski, Janusz (1976), 'Narracja', w: Micha\u0142 G\u0142owi\u0144ski, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopie\u0144-S\u0142awi\u0144ska, Janusz S\u0142awi\u0144ski (red.) S\u0142ownik termin\u00f3w literackich, Wroc\u0142aw-Warszawa-Krak\u00f3w-Gda\u0144sk: Zak\u0142ad Narodowy im. Ossoli\u0144skich, s. 258.", 
   "Pluta, Nina (2010), 'Siostra Juana In\u00e9s de la Cruz \u2013 \"feniks ameryka\u0144ski\"', w: Ewa \u0141ukaszyk, Nina Pluta, Historia literatur iberoameryka\u0144skich, Wroc\u0142aw: Zak\u0142ad Narodowy im. Ossoli\u0144skich, ss. 72-78.", 
   "de Sahag\u00fan, Bernardino (2007), Rzecz z dziej\u00f3w Nowej Hiszpanii, przek\u0142. Kamila Baraniecka, Marta Leszczy\u0144ska, K\u0119ty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.", 
   "Tu\u00f1on de Lara Manuel, Julio Valder\u00f3n Baruque, Antonio Dom\u00ednguez Ortiz (2012), Historia Hiszpanii, przek\u0142. Szymon J\u0119drusiak, Krak\u00f3w: Towarzystwo Autor\u00f3w i Wydawc\u00f3w Prac Naukowych Universitas.", 
   "White, Hayden (2010), Poetyka pisarstwa historycznego, przek\u0142. Ewa Doma\u0144ska, Marek Wilczy\u0144ski, Krak\u00f3w: Universitas.", 
   "White, Hayden (2014), 'Postmodernizm i historia', w: Hayden White Przesz\u0142o\u015b\u0107 praktyczna, przek\u0142. Ewa Doma\u0144ska, Krak\u00f3w: Universitas, ss. 33-41.", 
   "\u017buli\u0144ski, Leszek (1996), Lekcje z Szymborsk\u0105, Bochnia: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza"
  ], 
  "publication_date": "2018-02-24", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Uniwersytet \u015al\u0105ski", 
    "name": "Gryglaszewska. Anna"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "type": "publication", 
   "title": "Journal article"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.1171136", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
67
144
views
downloads
All versions This version
Views 6767
Downloads 144144
Data volume 48.5 MB48.5 MB
Unique views 6262
Unique downloads 139139

Share

Cite as