Journal article Open Access

Miejsca nawiedzone Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Trusewicz, Szymon


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:cnt="http://www.w3.org/2011/content#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171135">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.1171135</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171135"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Trusewicz, Szymon</foaf:name>
    <foaf:givenName>Szymon</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Trusewicz</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Uniwersytet w Białymstoku</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Miejsca nawiedzone Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-02-24</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/1171135"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1171135</skos:notation>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171134"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;In the article &lt;em&gt;Haunted places of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki&lt;/em&gt;, Szymon Trusewicz examines the poetry of Tkaczyszyn-Dycki in the light of Jacques Derrida&amp;rsquo;s hauntology. The &amp;lsquo;language of space&amp;rsquo; originated by G&amp;eacute;rard Genette is the starting point. It suggests that some methaphors connote the space beside its original, non-spatial mea&amp;shy;ning. To describe Tkaczyszyn-Dycki, the critics use such terms as &amp;lsquo;diversity&amp;rsquo;, &amp;lsquo;simultaneousness&amp;rsquo;, &amp;lsquo;co-presence&amp;rsquo;, which &amp;ndash; according to the Author &amp;ndash; reveals the essential relation between the space and the language in this poetry. The poetry of Tkaczyszyn-Dycki is analyzed through the figure of anachrony and the figure of displacement. The author focuses especially on the dates of his poetry, taking into account the biography of the poet. In each following volume, the artist seems to emphasize that some poems belong to different periods of time. Thus the anachrony becomes an artistic strategy of Tkaczyszyn-Dycki. Taking into consideration some terms of Janusz Sławiński, Trusewicz claims that space in the works of the poet does not fulfil only its basic role of &amp;lsquo;the container&amp;rsquo; for characters and plot. Tkaczyszyn-Dycki renders the communication aspect more spacious and engage it in the scenery of poem, which already contains the autobiographical places (&lt;em&gt;sensu&lt;/em&gt; Małgorzata Czermińska). In consequence, it produces a&amp;nbsp;solid and complex knot of life and poetic output.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description xml:lang="">{"references": ["Borowczyk, Jerzy (2012), 'Z ko\u015bci piszcza\u0142ka (sielanka, dumka, nekrolog)', w: Piotr \u015aliwi\u0144ski (red.), Pokarmy. Szkice o tw\u00f3rczo\u015bci Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Pozna\u0144: Wydawnictwo Wojew\u00f3dzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ss. 189-204.", "Czermi\u0144ska, Ma\u0142gorzata (2011), 'Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki', Teksty Drugie: 5, ss. 183-200.", "Derrida, Jacques (2016), Widma Marksa. Stan d\u0142ugu, praca \u017ca\u0142oby i nowa Mi\u0119dzynarod\u00f3wka, przek\u0142. Tomasz Za\u0142uski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.", "Dziuban, Zuzanna (2014), 'Memory as haunting', Hagar. Studies in culture, polity &amp; identities: 12, ss. 111\u2013135.", "Foucault, Michel (2005), 'Inne przestrzenie', Teksty Drugie: 6, ss. 117-125.", "Genette, G\u00e9rard (1976), 'Przestrze\u0144 i j\u0119zyk', Pami\u0119tnik Literacki: 1 (67), ss. 227-232.", "Hoffmann, Krzysztof (2012), Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Szczecin, Bezrzecze: FORMA.", "Jankowicz, Grzegorz (2012), 'Obietnica' w: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Podaj dalej, Pozna\u0144: Wydawnictwo Wojew\u00f3dzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ss. 208-218.", "Klejnocki, Jaros\u0142aw (2001), 'Ods\u0142aniaj\u0105c ko\u015bci (kilka uwag o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)', w: Grzegorz Jankowicz (red.), ,,jesie\u0144 ju\u017c Panie a ja nie mam domu\". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Krak\u00f3w: Ha!art, ss. 7-14.", "Marzec, Andrzej (2012), 'Widma, zjawy i nawiedzone teksty \u2013 hauntologia Jacques\u1fbfa Derridy, czyli o po\u015bmiertnym \u017cyciu literatury', w: Magdalena Garbacik i in. (red.) Wymiary powrotu w literaturze, Krak\u00f3w: Wydawnictwo LIBRON, ss. 255\u2013262.", "Momro, Jakub (2014), Widmontologie nowoczesno\u015bci. Genezy, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Bada\u0144 Literackich PAN.", "Orska, Joanna (2006), 'Kresy to\u017csamo\u015bci. Na podstawie poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego', w: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Krak\u00f3w, ss. 99-112.", "Pacze\u015bniak, Jakub (2001), 'Ta ciemno\u015b\u0107 teraz i ta ciemno\u015b\u0107 potem (czyli o \"rzeczach nie do pogo- dzenia\" w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)', w: Grzegorz Jankowicz (red.), \"jesie\u0144 ju\u017c Panie a ja nie mam domu\". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Krak\u00f3w: Ha!art, ss. 15-43.", "Peeren, Esther (2007), 'The ghost as a gendered chronotope', w: Sladja Blazan (red.), Ghost, Stories, Histories: Ghost Stories and Alternative Histories, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, ss. 81-96.", "Pietrych, Krystyna (2012), 'Na granicy s\u0142owa. Transowy tok Dyckiego', w: Piotr \u015aliwi\u0144ski (red.), Pokarmy. Szkice o tw\u00f3rczo\u015bci Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Pozna\u0144: Wydawnictwo Wojew\u00f3dzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ss. 121-134.", "Rybicka, El\u017cbieta (2014), Geopoetyka. Przestrze\u0144 i miejsce we wsp\u00f3\u0142\u0107zesnych teoriach i praktykach literackich, Krak\u00f3w: Universitas.", "S\u0142awi\u0144ski, Janusz (1978), 'Przestrze\u0144 w literaturze: elementarne rozr\u00f3\u017cnienia i wst\u0119pne oczywisto\u015bci', w: Micha\u0142 G\u0142owi\u0144ski, Aleksandra Okopie\u0144-S\u0142awi\u0144ska (red.), Przestrze\u0144 i literatura. Tom po\u015bwi\u0119cony VIII kongresowi slawist\u00f3w, Wroc\u0142aw: Zak\u0142ad Narodowy im. Ossoli\u0144skich, ss. 9-22.", "\u015aliwi\u0144ski, Piotr (2007), \u015awiat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Warszawa: Pr\u00f3szy\u0144ski i S-ka.", "Sosnowski, Andrzej (2001), 'Liryzm Dyckiego', w: Grzegorz Jankowicz (red.), ,,jesie\u0144 ju\u017c Panie a ja nie mam domu\". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Krak\u00f3w: Ha!art, ss. 44-50.", "Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2010a), Oddam wiersze w dobre r\u0119ce, Wroc\u0142aw: Biuro Literackie.", "Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2010b), 'Piosenka o zale\u017cno\u015bciach i uzale\u017cnieniach. Zapis rozmowy z Eugeniuszem Tkaczyszynem-Dyckim przed Gal\u0105 Literackiej Nagrody Nike 2009', PortalLiteracki.pl, online http://portliteracki.pl/przystan/teksty/piosenka-o-zaleznosciach-i-uzaleznieniach-2/ [dost\u0119p: 30.01.2017].", "Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2012), Imi\u0119 i znami\u0119, Wroc\u0142aw: Biuro Literackie.", "Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz (2016), Nie dam ci siebie w \u017cadnej postaci, Krak\u00f3w: Lokator.", "Tkaczyszyn-Dycki, Eugeniusz, Anna Podczaszy (2014), 'P\u00f3j\u015bcie za Norwidem. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego za s\u0142owa \u0142apie Anna Podczaszy', PortalLiteracki.pl, online: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/pojscie-za-norwidem/ [dost\u0119p: 30.01.2017].", "Ubertowska, Aleksandra (2016), 'Rysa, dukt, odcisk (nie)obecno\u015bci. O spektrologiach Zag\u0142ady', Teksty Drugie: 2, ss. 102-121.", "Wolfreys, Julian (2002), Victorian Hauntings: Spectrality, Gothic, the Uncanny and Literature, Basingstoke: Palgrave Macmillan.", "Zalewski, Cezary (2001), 'Dworce, dworce jak \u0142o\u017cyska wielkich rzek (podr\u00f3\u017ce i przystanki Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)', w: Grzegorz Jankowicz (red.), ,,jesie\u0144 ju\u017c Panie a ja nie mam domu\". Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy, Krak\u00f3w: Ha!art, ss. 58-68."]}</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:rights>
     <dct:RightsStatement rdf:about="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
      <rdfs:label>Creative Commons Attribution 4.0 International</rdfs:label>
     </dct:RightsStatement>
    </dct:rights>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1171135"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
49
88
views
downloads
All versions This version
Views 4949
Downloads 8888
Data volume 27.5 MB27.5 MB
Unique views 4444
Unique downloads 8787

Share

Cite as