Journal article Open Access

Being the wife of a Torah scholar

Neriya-Ben Shahar, R.


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">heb</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120145653.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">1164356</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">472429</subfield>
  <subfield code="z">md5:90e13ee3628156db00e6850f30980953</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/1164356/files/מאמר מכון ירושלים סופי.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-01-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:1164356</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="c">169-192</subfield>
  <subfield code="v">2</subfield>
  <subfield code="p">Heker Hahevra Ha'Haredit</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Neriya-Ben Shahar, R.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Being the wife of a Torah scholar</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;מאמר זה בודק כיצד נשים חרדיות תופסות את המציאות הכלכלית-חברתית של החברה החרדית בישראל בת-זמננו. בפועל, רוב הנשים החרדיות עובדות ויש להן תפקיד משמעותי בפרנסת המשפחה. כמנגנון סוציאליזציה מרכזי, העיתונות החרדית מתייחסת לפרדוקס זה באופן דואלי: מצד אחד היא מעודדת את הנשים לעבוד לצורך פרנסת הבית ולתמיכה בבן הזוג הלומד. מצד שני היא מבהירה שהעבודה אינה מטרה לכשעצמה (קריירה) אלא אמצעי&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(עיסוק) לפרנסת המשפחה. בראיונות-עומק עם 52 נשים חרדיות, התבקשו הנשאלות להתייחס לטקסט &amp;quot;היי צנועה&amp;quot;, שהתפרסם&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;במוסף &amp;quot;הבית שלנו&amp;quot; (מוסף הנשים של עיתון &amp;quot;המודיע&amp;quot;). הטקסט טען כי מקומן החשוב של הנשים הוא בבית פנימה, ועליהן לשמור על צניעותן בהתייחס להיררכיה בין תפקידיהן השונים בבית ובחוץ. ניתוח המבוסס על התיאוריה המעוגנת בשדה, העלה שלושה קולות: האחד, קול מהותני, התופס את הנשים והגברים כיצורים שמהותם שונה, ולפיכך תפקידיהם שונים; השני, קול סוציולוגי, המנתח את המצב הכלכלי-חברתי בחברה החרדית, ומטיל על הנשים לפרנס מכורח המציאות את בני-זוגן הלומדים תורה; והשלישי, קול ביקורתי של נשים שהעזו להצביע על הסיכונים וההשלכות של יציאת הנשים לעבודה: ערעור מערכות הזוגיות, המשפחתיות והחברתיות במגזר החרדי. קולות מגוונים אלה, שיידונו באמצעות מחקרים רלבנטיים, מתארים את אחת ההתפתחויות המרתקות אשר&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;פוקדות את החברה החרדית בישראל של שנות האלפיים.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1164355</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.1164356</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
8
130
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 130130
Data volume 61.4 MB61.4 MB
Unique views 77
Unique downloads 100100

Share

Cite as