Journal article Open Access

Being the wife of a Torah scholar

Neriya-Ben Shahar, R.


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Neriya-Ben Shahar, R.</dc:creator>
 <dc:date>2018-01-30</dc:date>
 <dc:description>מאמר זה בודק כיצד נשים חרדיות תופסות את המציאות הכלכלית-חברתית של החברה החרדית בישראל בת-זמננו. בפועל, רוב הנשים החרדיות עובדות ויש להן תפקיד משמעותי בפרנסת המשפחה. כמנגנון סוציאליזציה מרכזי, העיתונות החרדית מתייחסת לפרדוקס זה באופן דואלי: מצד אחד היא מעודדת את הנשים לעבוד לצורך פרנסת הבית ולתמיכה בבן הזוג הלומד. מצד שני היא מבהירה שהעבודה אינה מטרה לכשעצמה (קריירה) אלא אמצעי

(עיסוק) לפרנסת המשפחה. בראיונות-עומק עם 52 נשים חרדיות, התבקשו הנשאלות להתייחס לטקסט "היי צנועה", שהתפרסם

במוסף "הבית שלנו" (מוסף הנשים של עיתון "המודיע"). הטקסט טען כי מקומן החשוב של הנשים הוא בבית פנימה, ועליהן לשמור על צניעותן בהתייחס להיררכיה בין תפקידיהן השונים בבית ובחוץ. ניתוח המבוסס על התיאוריה המעוגנת בשדה, העלה שלושה קולות: האחד, קול מהותני, התופס את הנשים והגברים כיצורים שמהותם שונה, ולפיכך תפקידיהם שונים; השני, קול סוציולוגי, המנתח את המצב הכלכלי-חברתי בחברה החרדית, ומטיל על הנשים לפרנס מכורח המציאות את בני-זוגן הלומדים תורה; והשלישי, קול ביקורתי של נשים שהעזו להצביע על הסיכונים וההשלכות של יציאת הנשים לעבודה: ערעור מערכות הזוגיות, המשפחתיות והחברתיות במגזר החרדי. קולות מגוונים אלה, שיידונו באמצעות מחקרים רלבנטיים, מתארים את אחת ההתפתחויות המרתקות אשר

פוקדות את החברה החרדית בישראל של שנות האלפיים. </dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/1164356</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.1164356</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:1164356</dc:identifier>
 <dc:language>heb</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.1164355</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:source>Heker Hahevra Ha'Haredit 2 169-192</dc:source>
 <dc:title>Being the wife of a Torah scholar</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
8
130
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 130130
Data volume 61.4 MB61.4 MB
Unique views 77
Unique downloads 100100

Share

Cite as