Journal article Open Access

Being the wife of a Torah scholar

Neriya-Ben Shahar, R.


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.1164356</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Neriya-Ben Shahar, R.</creatorName>
   <givenName>R.</givenName>
   <familyName>Neriya-Ben Shahar</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Being the wife of a Torah scholar</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-01-30</date>
 </dates>
 <language>he</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/1164356</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.1164355</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;מאמר זה בודק כיצד נשים חרדיות תופסות את המציאות הכלכלית-חברתית של החברה החרדית בישראל בת-זמננו. בפועל, רוב הנשים החרדיות עובדות ויש להן תפקיד משמעותי בפרנסת המשפחה. כמנגנון סוציאליזציה מרכזי, העיתונות החרדית מתייחסת לפרדוקס זה באופן דואלי: מצד אחד היא מעודדת את הנשים לעבוד לצורך פרנסת הבית ולתמיכה בבן הזוג הלומד. מצד שני היא מבהירה שהעבודה אינה מטרה לכשעצמה (קריירה) אלא אמצעי&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(עיסוק) לפרנסת המשפחה. בראיונות-עומק עם 52 נשים חרדיות, התבקשו הנשאלות להתייחס לטקסט &amp;quot;היי צנועה&amp;quot;, שהתפרסם&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;במוסף &amp;quot;הבית שלנו&amp;quot; (מוסף הנשים של עיתון &amp;quot;המודיע&amp;quot;). הטקסט טען כי מקומן החשוב של הנשים הוא בבית פנימה, ועליהן לשמור על צניעותן בהתייחס להיררכיה בין תפקידיהן השונים בבית ובחוץ. ניתוח המבוסס על התיאוריה המעוגנת בשדה, העלה שלושה קולות: האחד, קול מהותני, התופס את הנשים והגברים כיצורים שמהותם שונה, ולפיכך תפקידיהם שונים; השני, קול סוציולוגי, המנתח את המצב הכלכלי-חברתי בחברה החרדית, ומטיל על הנשים לפרנס מכורח המציאות את בני-זוגן הלומדים תורה; והשלישי, קול ביקורתי של נשים שהעזו להצביע על הסיכונים וההשלכות של יציאת הנשים לעבודה: ערעור מערכות הזוגיות, המשפחתיות והחברתיות במגזר החרדי. קולות מגוונים אלה, שיידונו באמצעות מחקרים רלבנטיים, מתארים את אחת ההתפתחויות המרתקות אשר&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;פוקדות את החברה החרדית בישראל של שנות האלפיים.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
8
130
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 130130
Data volume 61.4 MB61.4 MB
Unique views 77
Unique downloads 100100

Share

Cite as