Conference paper Open Access

Media industry meets 5G: the 5G-MEDIA project in 5G-PPP phase 2

Andriani, Pasquale; Nucci, Francesco Saverio; Pantelopoulos, Stelios; Rizou, Stamatia; Griffin, David; Alvarez, Federico; Jimenez, David; Daras, Petros; Zarpalas, Dimitris; Fernandez, Estanislao; Neudel, Ralf; Gonzalez, Josè; Fritzsch, Igor; Carrozzo, Gino; Tsirakis, Christos; Prieto, Óscar; Acar, Ugur; Breitgand, David


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.1147624">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.1147624</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1147624"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-7968-1659">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-7968-1659</dct:identifier>
    <foaf:name>Andriani, Pasquale</foaf:name>
    <foaf:givenName>Pasquale</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Andriani</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Nucci, Francesco Saverio</foaf:name>
    <foaf:givenName>Francesco Saverio</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Nucci</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Pantelopoulos, Stelios</foaf:name>
    <foaf:givenName>Stelios</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Pantelopoulos</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Singularlogic Anonymi Etaireia Pliroforiakon Systimaton Kai Efarmogon Pliroforikis</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Rizou, Stamatia</foaf:name>
    <foaf:givenName>Stamatia</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Rizou</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Singularlogic Anonymi Etaireia Pliroforiakon Systimaton Kai Efarmogon Pliroforikis</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Griffin, David</foaf:name>
    <foaf:givenName>David</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Griffin</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University College London</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Alvarez, Federico</foaf:name>
    <foaf:givenName>Federico</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Alvarez</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universidad Politecnica De Madrid</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Jimenez, David</foaf:name>
    <foaf:givenName>David</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Jimenez</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universidad Politecnica De Madrid</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Daras, Petros</foaf:name>
    <foaf:givenName>Petros</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Daras</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Zarpalas, Dimitris</foaf:name>
    <foaf:givenName>Dimitris</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Zarpalas</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Fernandez, Estanislao</foaf:name>
    <foaf:givenName>Estanislao</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Fernandez</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Telefonica Investigacion Y Desarrollo Sa</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Neudel, Ralf</foaf:name>
    <foaf:givenName>Ralf</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Neudel</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Institut Fuer Rundfunktechnik Gmbh</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Gonzalez, Josè</foaf:name>
    <foaf:givenName>Josè</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Gonzalez</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Interinnov Sas</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Fritzsch, Igor</foaf:name>
    <foaf:givenName>Igor</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Fritzsch</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Bittubes Gmbh</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Carrozzo, Gino</foaf:name>
    <foaf:givenName>Gino</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Carrozzo</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Nextworks</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Tsirakis, Christos</foaf:name>
    <foaf:givenName>Christos</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Tsirakis</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Hellenic Telecommunications Organization S.A.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Prieto, Óscar</foaf:name>
    <foaf:givenName>Óscar</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Prieto</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Corporacion De Radio Y Television Espanola Sa</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Acar, Ugur</foaf:name>
    <foaf:givenName>Ugur</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Acar</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Netas Telecommunication Anonim Sirketi</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Breitgand, David</foaf:name>
    <foaf:givenName>David</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Breitgand</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>IBM Israel - Science And Technology Ltd</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Media industry meets 5G: the 5G-MEDIA project in 5G-PPP phase 2</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2017</dct:issued>
  <dcat:keyword>5G networks for media applications</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Network Function Virtualization</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>edge-cloud</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>management and operation framework</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Streaming as a service</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>5G-MEDIA SDK and APIs</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>5G-PPP</dcat:keyword>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/761699/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2017-11-30</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/1147624"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1147624</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1147623"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;The focus of research into 5G networks to&amp;nbsp;date has been largely dedicated to the advances in&amp;nbsp;network architectures, technologies and infrastructures&amp;nbsp;throughout the projects funded in 5G-PPP Phase 1. Less&amp;nbsp;effort has been put on the applications and services that&amp;nbsp;will leverage and exploit such advanced 5G capabilities.&amp;nbsp;5G-MEDIA is a new R&amp;amp;D project funded by EC under&amp;nbsp;5G-PPP Phase 2 H2020 programme, which aims at&amp;nbsp;investigating how media-related applications should be&amp;nbsp;coupled and interwork with 5G networks to the benefit&amp;nbsp;of both.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>This work is part of the 5G-MEDIA project which has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 761699.</dct:description>
  <dct:description>{"references": ["5G-PPP - 5G Infrastructure Public Private Partnership [Online]. Available: https://5g-ppp.eu/", "5G-MEDIA. [Online]. Available: https://5g-ppp.eu/5g- media/", "5G-PPP, 5G and Media &amp; Entertainment, whitepaper, 19 January 2016. [Online]. Available: https://5g-ppp.eu/wp- content/uploads/2016/02/5G-PPP-White-Paper-on-Media- Entertainment-Vertical-Sector.pdf", "N. Zioulis, et al., \"3D Tele-Immersion Platform For Interactive Immersive Experiences Between Remote Users\", IEEE ICIP 2016, Phoenix, USA", "D. Alexiadis, et al., \"An integrated platform for live 3D human reconstruction and motion capturing\", IEEE TCSVT (2017, Issue: 99)", "5G-PPP Vision paper. [Online]. Available: https://5g- ppp.eu/wp-content/uploads/2015/02/5G-Vision-Brochure-v1.pdf"]}</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.1147624"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.1147624</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>347508</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/1147624/files/Media industry meets 5G: the 5G-MEDIA project in 5G-PPP phase 2.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/761699/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">761699</dct:identifier>
  <dct:title>Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media industry</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
337
132
views
downloads
All versions This version
Views 337337
Downloads 132132
Data volume 45.9 MB45.9 MB
Unique views 312312
Unique downloads 120120

Share

Cite as