TO DÁ ROZUM / LEARNING MAKES SENSE

(please scroll down for description in English)

SK: Nezisková organizácia MESA10 spustila v roku 2016 iniciatívu To dá rozum s cieľom definovať príčiny súčasného nepriaznivého stavu vzdelávacieho systému na Slovensku a navrhnúť v ňom zmeny. V rokoch 2017 až 2019 iniciatíva realizovala rozsiahly kvalitatívny a kvantitatívny prieskum s viac ako 650 účastníkmi rozhovorov a 15-tisíc respondentmi dotazníkového prieskumu z oblasti školstva, ako aj spomedzi zamestnávateľov. Rozsahom oslovených respondentov a komplexnosťou prístupu išlo o jedinečný prieskum na Slovensku. 

Prieskum bol základom pre Analýzu zistení o stave školstva na Slovensku. Zámerom analýzy bolo pomenovanie situácie a identifikovanie kľúčových problémov školstva, ich príčin, súvislostí a dopadov. Zistenia z prieskumu boli analyzované v piatich oblastiach: individualizovaná podpora všetkých učiacich sa; príprava a rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov; obsah a forma vzdelávania; otvorenosť, flexibilita a priestupnosť vo vzdelávaní; spravovanie, riadenie a financovanie školstva. Jednotlivé oblasti obsahujú zistenia za všetky stupne vzdelávania (od materských až po vysoké školy).

Ako odpoveď na zistené problémy a ich príčiny priniesla iniciatíva Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku od ranej starostlivosti až po vysoké školy vrátane vedeckej a umeleckej činnosti na vysokých školách. Odporúčania na zmeny vychádzajú z príkladov dobrej praxe vo vzdelávaní na Slovensku a v zahraničí, ako aj štúdiom analýz vzdelávacích politík v jednotlivých témach v medzinárodnom kontexte. Odporúčania sa usilujú o komplexnú zmenu vzdelávania a vysokoškolskej vedy na Slovensku.

Keďže iniciatíva považuje za dôležité zabezpečiť prístup k zozbieraným dátam a zisteniam aj po skončení projektu To dá rozum v roku 2020, k dispozícii na bezplatné stiahnutie dáva nasledujúce súbory a dokumenty:

 • Primárne dáta z dotazníkového prieskumu

 • Dotazníky použité v prieskume

 • Frekvenčné tabuľky z dotazníkového prieskumu

 • Analýza zistení o stave školstva na Slovensku

 • Hlavné zistenia z Analýzy zistení o stave školstva na Slovensku

 • Štúdia o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných, nízko- až stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce

 • Zhrnutie Štúdie o skúsenostiach zamestnávateľov so zamestnávaním vysokokvalifikovaných, nízko- až stredne kvalifikovaných absolventov na slovenskom trhu práce (v angličtine a maďarčine)

 • Odporúčania pre skvalitnenie školstva na Slovensku

 • Zhrnutie Odporúčaní pre skvalitnenie školstva na Slovensku (v angličtine a maďarčine)

 • Prezentácie z konferencie k predstaveniu Analýzy zistení o stave školstva na Slovensku

 • Prezentácie z konferencie k predstaveniu Odporúčaní pre skvalitnenie školstva na Slovensku

 • Príklady dobrej praxe na Slovensku

V prípade záujmu je možné si pozrieť videozáznam z prezentácie hlavných zistení Analýzy:

Nižšie môžete nájsť odkazy na prezentácie z konferencie, kde boli predstavené odporúčania na zmeny školstva:

 

EN: MESA10, a not-for-profit organisation, launched the initiative Learning Makes Sense in 2016, with the aim of identifying causes of the current unfavourable state of the education system in Slovakia, and recommending appropriate changes. The initiative carried out an extensive qualitative and quantitative survey in 2017–2019, with more than 650 interviewed respondents and 15,000 survey respondents from among various educators and employers. The survey was unique in Slovakia in terms of the range of its respondents and the complex approach applied. 

The survey formed the basis for the Analysis of Findings about the State of the Education System in Slovakia. Its aim was to describe the current situation and identify the major problems in the education system, together with their causes, relationships and impacts. Findings were analysed in five areas: customised support for all learners; training and development of teachers and professional staff; education content and methods; education openness and permeability; and governance and financing in education. Each area contains findings for all education levels (from pre-primary to higher education).

As an answer to the problems and causes indicated, the initiative presented its Recommendations for Improvement of Education in Slovakia, from early childhood care up to higher education institutions, including research and artistic activities at Higher Education Institutions (HEIs). The recommendations are based on best practices in Slovak education and abroad, as well as on the study of education policy analyses concerning various issues in the international context. The recommendations seek to bring about a complex reform of the education system, including research, at HEIs in Slovakia.

Since the initiative considers it important to share the collected data and findings even after completion of the Learning Makes Sense project in 2020, it provides the following files for free download:

 • Primary data collected in the survey (in Slovak)

 • Questionnaires used in the survey (in Slovak)

 • Frequency tables from the survey (in Slovak)

 • Analysis of Findings about the State of the Education System in Slovakia (full report in Slovak)

 • Key findings of the Analysis of Findings about the State of the Education System in Slovakia (in English and in Hungarian)

 • Study on Employers’ Experiences with Hiring Highly/Middle/Low-Skilled Graduates on the Slovak Labor Market (in Slovak)

 • Summary of the Study on Employer´s Experience with Hiring Highly/Middle/Low-Skilled Graduates on the Slovak Labor Market (in English and Hungarian)

 • Recommendations for Improvement of Education in Slovakia (in Slovak)

 • Executive summary of Recommendations for Improvement of Education in Slovakia (in English and Hungarian)

 • Presentations from the conference where findings from the Analysis were presented  (in Slovak)

 • Presentations from the conference where Recommendations were presented (in Slovak)

 • Best practices in Slovak education (in Slovak)

New upload

CommunityTO DÁ ROZUM / LEARNING MAKES SENSE

Cieľom projektu To dá rozum bolo navrhnúť komplexnú, na dátach postavenú zmenu vzdelávania od ranej starostlivosti až po vysoké školy. 

Doba trvania projektu: 2016 - 2020

The Learning Makes Sense project aimed to propose complex evidence-based reform of the Slovak education system, from early childhood to higher education. 

Project duration: 2016 - 2020

Read more

Curated by:
Todarozum
Curation policy:
Not specified
Created:
April 27, 2020
Harvesting API:
OAI-PMH Interface

Want your upload to appear in this community?

 • Click the button above to upload a record directly to this community.
  To add one of your existing records to the community, edit the record, add this community under the "Communities" section, save, and finally publish.
 • The community curator will then be notified to either accept or reject your upload (see community curation policy below).
 • If your upload is rejected by the curator, it will still be available on Zenodo, just not in this community.