ELENA ‒ European electro-optic and nonlinear PIC platform based on lithium niobate

ELENA ‒ European electro-optic and nonlinear PIC platform based on lithium niobate